Allesreiniger Ajax limoen 1250ml

Productnummer: 1403315
Minimum afname: 1
€ 2,19 € 2,65 incl. BTW

Op voorraad

Levertijd: 1-2 werkdagen

Logo

Omschrijving

  Lost vuil snel op en maakt alle afwasbare oppervlakken streeploos schoon.

  Heerlijk frisse limoengeur.

  Nieuwe formule met 99% ingrediënten van natuurlijke oorsprong.

  100% reinigingskracht, werkt tegen alle soorten vuil.

  Fles gemaakt van 100% gerecycled plastic.

  Fles en dop zijn 100% recyclebaar.

  Gevarenaanduiding;

  H301 Giftig bij inslikken.

  H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  H315 Veroorzaakt huidirritatie.

  H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H330 : Dodelijk bij inademing.

  H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

  H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

  H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

  H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  Veiligheidsvoorschrift;

  P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

  P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

  EUH208 Bevat GLUTARAL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Specificaties

Lengte: 68 cm
Breedte: 118 cm
Hoogte: 300 cm
Gewicht: 1346 gr
Volume: 2407
Merk: Ajax
Commerciële kleurnaam: Groen
Inhoud (Netto): 1.25 l
Kleur: Groen
Reservevulling: Neen
Soort schoonmaakmiddelen: Alles reiniger
Vorm: Vloeistof
Wijze van verpakking: Flacon