Privacy policyPrivacyreglement De Angelot boek & kantoor

Hoogstraat 56 / Werkendam / KvK 18110836

De volgende websites en applicaties behoren tot De Angelot boek & kantoor (hierna: "Websites"):

www.angelot.nl

www.angelotboeken.nl

Dit is het privacyreglement van DE WEBSITES en geeft u als gebruiker van de websites inzicht in de gegevens die De Angelot boek & kantoor in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden.De Angelot boek & kantoor respecteert de privacy van alle gebruikers van DE WEBSITES en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Links naar websites van derden

Op de DE WEBSITES zijn mogelijk links naar websites van derden te vinden. zoals. Gebruikers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde (hierna: “derde websites”). Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de desbetreffende derde van toepassing. Gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te krijgen in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. De Angelot boek & kantooris niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke Derde Websites.

Cookies

Teneinde gebruikers van de Websites in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de Websites, plaatst De Angelot boek & kantoor kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon), dan wel leest De Angelot boek & kantoor informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.

De Angelot boek & kantoor maakt gebruik van maakt gebruik van onderstaande "soorten cookies``.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn cookies die bijhouden welke boeken er in het winkelwagentje zitten, die een login onthouden en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browsersessie. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie.

Cookies ter optimalisatie van de gebruikerservaring, de dienstverlening en de kwaliteit daarvan

De Angelot boek & kantoor heeft de voorafgaande toestemming nodig van haar gebruikers alvorens gebruik te mogen maken van niet-functionele cookies. Een gebruiker geeft diens toestemming door de daarvoor bestemde keuze op DE websites aan te klikken.

Deze cookies worden gebruikt om u als bezoeker van De Websites te kunnen voorzien van een verbeterde dienstverlening en gebruikerservaring. Deze cookies herinneren bijvoorbeeld nadat de browsersessie is afgelopen de loginnaam van een betreffende gebruiker opdat de gebruiker deze bij haar volgende bezoek aan het portaal niet opnieuw hoeft in te voeren (hiertoe slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe aanvraag hoeft in te vullen).

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Deze cookies worden bewaard na afloop van een browsersessie voor de periode van 1 maand na de eerste browsersessie, tenzij de gebruiker in die periode weer verschijnt; dan wordt de termijn steeds met een maand verlengd.

Bij uw eerste bezoek op een van onze websites krijgt u de mogelijkheid om geen gebruik te maken van cookies. Ook als u eerder heeft aangegeven gebruik te willen maken van cookies, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken door middel van door het wissen van uw browsergeschiedenis. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Google Analytics

De Angelot boek & kantoor maakt gebruik van Google Analytics cookies teneinde het gebruik van de Websites en diensten te kunnen analyseren. De Angelot boek & kantoor heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics: Hierbij is ervoor gekozen slechts een deel van uw IP-adres te registreren en worden gegevens niet gedeeld met andere diensten van Google Inc. Google Analytics cookies geven De Angelot boek & kantoor informatie over het gebruik en navigatie binnen/tussen de Websites en/of diensten. Deze informatie helpt De Angelot boek & kantoor om de indeling van de Websites en diensten te verbeteren om deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en het traceren van navigatiegedrag. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt verstrekt aan Google Analytics teneinde deze in staat te stellen het gebruik dat wordt gemaakt van de Websites en/of diensten te evalueren en statistische rapporten daarvan op te stellen. Meer informatie over het gebruik door Google Analytics van de aan haar verstrekte informatie kan worden gevonden in de Privacy Policy of Google Analytics.

Social media

Op de Websites zijn zogenaamde socialmediaknoppen opgenomen van [Facebook, Google+/Youtube, Instagram, Twitter en LinkedIn]. Met behulp van deze socialmediaknoppen kun je ervoor kiezen om via je eigen socialmedia-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Als je op een socialmediaknop klikt, kan door de betreffende socialmediadienst één of meerdere cookies ter herkenning van jou worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke socialmedia-websitepagina’s. Op het gebruik van dergelijke socialmediawebsites zijn de betreffende voorwaarden van die socialmediadienst van toepassing. Het privacyreglement vanDe Angelot boek & kantoor] is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke socialmediadiensten. Zie ook onder het kopje ”Links naar websites van derden”.

Communicatie en nieuwsbrieven

Wanneer u als bezoeker van onze Website een e-mail of andere berichten naar De Angelot boek & kantoor verzendt, zullen we dergelijke berichten gebruiken en bewaren om en zolang nodig om uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie).

U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze aanbiedingen, acties en nieuws. Dan wordt uw e-mailadres en naam opgeslagen. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld u dan af via info@angelot.nl of de link onder aan de nieuwsbrief.

Delen met derden

De Angelot boek & kantoor deelt in de volgende gevallen persoonsgegevens met derden:

· Als we dergelijke gegevens aan onze (sub)verwerkers verstrekken teneinde de aan hen opgedragen (deel van de) dienstverlening uit te voeren. Deze derden mogen de gegevens alleen verwerken in (sub)opdracht van ons en we vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacyreglement en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging;

· Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en van oordeel zijn daartoe een gerechtvaardigd belang te hebben, (d) de rechten, eigendom of veiligheid van De Angelot boek & kantoor, zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of (e) als we daartoe uitdrukkelijke toestemming van u hebben verkregen.

Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

De Angelot boek & kantoor treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Als u bij De Angelot boek & kantoor een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een secure server. De Angelot boek & kantoor beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers, contractanten en agenten van De Angelot boek & kantoor die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

De Angelot boek & kantoor verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacyreglement. We blijven ons privacyreglement met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan.

Vragen en klachtbehandeling

Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Angelot boek & kantoor dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan op de volgende manieren:

Via e-mail: info@angelot.nl

Via telefoon: +31 183509081 (tijdens werkdagen);

Post: Boterstraat 7a / 4251 CJ / Werkendam

Inzage, correctie en verwijdering persoonlijke gegevens en verzet

De Angelot boek & kantoor spant zich te goeder trouw in om de gebruikers van haar Website en andere betrokkenen te voorzien van toegang tot diens persoonsgegevens of anderszins inzage te verlenen in diens persoonsgegevens, om deze gegevens te corrigeren als deze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op verzoek te verwijderen, op te vragen of de verwerking te beperken of zich tegen de verwerking te verzetten, een en ander conform de wettelijke rechten van die betrokkene(n).

De Angelot boek & kantoor ] zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. De Angelot boek & kantoor zal verzoeken niet verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn. De Angelot boek & kantoor ] deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn kan verlengd worden indien het verzoek complex is of vele verzoeken tegelijk binnenkomen.

Een weigering of verlenging is met redenen omkleed. Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Angelot boek & kantoor voert deze service zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken - op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt, in welk geval zij de conform de alsdan geldende wet- en regelgeving toegestane vergoeding kan vragen aan de betreffende betrokkene. In de gevallen dat De Angelot boek & kantoor als verwerker in de zin van de toepasselijke wetgeving ter bescherming persoonsgegevens is aan te merken, is De Angelot boek & kantoorgerechtigd een vergoeding voor de kosten van het bovenstaande in rekening te brengen.

Bewaartermijn

De Angelot boek & kantoor bewaart persoonsgegevens als identificeerbaar gegeven zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn zoals beschreven in deze privacy policy. Geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden door De Angelot boek & kantoor

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy policy

Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze privacy policy wordt aangepast, zal dit tijdig worden aangekondigd op de Website